English  |  Polish

Ogólne warunki sprzedaży

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej jako: „OWS”) znajdują zastosowanie do umów, zawieranych przez TAK-REM Sp. z o.o., a Zamawiającym, na podstawie których Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dzieła, robót budowlanych, dostarczenia wyrobu, sprzedaży produktu, wykonania zlecenia, świadczenia usług lub zapewnienia innych świadczeń o podobnym charakterze.
 2. OWS stanowią integralną część Umowy. Jeśli OWS nie zostały dołączone do Umowy lub zamówienia a przywołane są w ich treści Umowy to Zamawiający jest związany OWS w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej odpowiednio w dniu zawarcia Umowy lub złożenia zamówienia na stronie internetowej Wykonawcy: www.tak-rem.pl.
 3. Podjęcie współpracy, a w szczególności złożenie zapytania ofertowego, zamówienia, zawarcie umowy, a także dokonanie jakiejkolwiek innej czynności o podobnym charakterze oznacza akceptację OWS przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający otrzymał informację o OWS przy jednym zamówieniu lub umowie, uważa się, że zapoznał się z nimi i akceptuje je również dowszystkich następnych umów oraz zamówień.
 4. Niniejsze OWS mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami umów obowiązującymi u Zamawiającego. Wykonawca jest związany warunkami ogólnymi umów Zamawiającego tylko w takim stopniu, w jakim są one zgodne z własnymi niniejszymi OWS lub jeśli Wykonawca wyrazi na to wyraźnie zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Dokumenty składające się na treść umowy (stosunku umownego między stronami) stanowią jej integralną część i należy je traktować jako wzajemnie się objaśniające lub uzupełniające, jednakże w przypadku zajścia w nich sprzeczności, dwuznaczności lub innych niezgodności, prawidłowa wykładnia dokumentów będzie dokonywana według następującej hierarchii:
  1) Akt Umowy lub zamówienie i specyfikacje oraz opisy techniczne,
  2) Warunki Szczególne Umowy,
  3) Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży,
  4) Pozostałe załączniki do umowy,
  5) Wszelkie inne dokumenty będące częścią lub związane z umową.

§ 1
DEFINICJE

 1. W Dokumentach Umowy następujące słowa i zwroty będą miały znaczenie zgodne z poniższymi definicjami:
  1) Wykonawca – oznacza TAK-REM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049081, NIP 5832050488, REGON 19121928500000, kapitał zakładowy 500.000 PLN opłacony w całości, należącej do grupy kapitałowej Remontowa Holding S.A.,
  2) Zamawiający – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zlecającą/zamawiającą wykonanie Prac przez Wykonawcę,
  3) Strony – oznacza Zamawiającego i Wykonawcę,
  4) Klient – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, z którą Zamawiający zawarł umowę, na podstawie której Zamawiający zobowiązany jest to wykonania prac, dostaw lub usług, a do której należytego wykonania potrzebne jest wykonanie Prac przez Wykonawcę,
  5) Prace – oznaczają wszelkie świadczenia niepieniężne Wykonawcy na rzecz Zamawiającego; niniejsze określenie stosowane jest zarówno w odniesieniu do świadczenia Wykonawcy polegającemu na wykonania dzieła, robót budowlanych, dostarczenie wyrobu, sprzedaż produktu, wykonanie zlecenia, świadczenia usług, jak tez do zapewnienia innych świadczeń o podobnym charakterze,
  6) Wada – oznacza niezgodność Prac z Umową, złą jakość, niekompletność Prac,
  7) Wada istotna – Wada, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia korzystanie z Prac zgodnie z ich przeznaczeniem,
  8) Wynagrodzenie – oznacza kwotę należną Wykonawcy za wykonanie Prac lub Prac dodatkowych, powiększoną o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury,
  9) Umowa – oznacza wszystkie dokumenty składające się na stosunek umowny między Zamawiającym i Wykonawcą, w tym w szczególności:
  a. Akt Umowy lub zamówienie i specyfikacje oraz opisy techniczne,
  b. Warunki Szczególne Umowy,
  c. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów,
  d. Pozostałe załączniki do umowy,
  e. Wszelkie inne dokumenty będące częścią lub związane z umową.
  10) Teren Prac – oznacza miejsce lub miejsca które zostały udostępnione Wykonawcy w związku z wykonywaniem Prac,
  11) Protokół Odbioru – oznacza odpowiednio podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego Prac stwierdzający przeprowadzenie przez Strony czynności odbiorowych odpowiednio części lub całości Prac,
  12) Prace Dodatkowe – oznacza Prace nieprzewidziane w Umowie, zrealizowane przez Wykonawcę na podstawie polecenia Zamawiającego lub Klienta lub w porozumieniu z Zamawiającym lub Klientem,
  13) Utwór –stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  14) Dzień Roboczy – oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,
  15) INCOTERMS – „oznaczają warunki handlowe zamieszczone w publikacji Incoterms 2020 wydanej przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w Paryżu, oraz wszelkie późniejsze wersje obowiązujące w dniu zawarcia Umowy między Stronami,
  16) Siła wyższa – oznacza zdarzenie zewnętrzne w stosunku do Stron, niepodlegające ich woli, niemożliwe do przewidzenia lub uniknięcia, któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, znacznie utrudniające lub uniemożliwiające prawidłową realizację Umowy. Do Siły wyższej nie zalicza się w szczególności:
  a. zdarzenia zawinionego przez Stronę lub przez osobę trzecią, za którą Strona odpowiada albo przez podmiot stowarzyszony, zależny lub dominujący w stosunku do Strony,
  b. braku środków finansowych,
  c. strajku, z wyłączeniem strajku o charakterze ogólnokrajowym.

§ 2
ZAWARCIE UMOWY

 1. Zamawiający jest zobowiązany wyraźnie poinformować Wykonawcę przed zawarciem Umowy, jeżeli zamawiane przez niego Prace powinny posiadać szczególne parametry inne niż przeważająco i powszechnie stosowanym na rynku EOG; dotyczy to w zwłaszcza zaostrzonych wymogów jakościowych lub szczególnego przeznaczenia Prac, jak również parametrów nietypowych dla Prac danego rodzaju. W takim przypadku, jeżeli Zamawiający stosuje publicznie dostępne cenniki – wyłącza się ich zastosowanie i Wykonawca zastrzega sobie według swojego wyboru prawo do (i) indywidualnej wyceny prac lub (ii) odmowy przyjęcia zamówienia lub (iii) zaproponowania modyfikacji specyfikacji zamówienia i warunków jego realizacji.

 2. Do zawarcia umowy między Stronami dochodzi:
  1. poprzez złożenie przez Zamawiającego zamówienia i jego wyraźne przyjęcie przez Wykonawcę lub przez wyraźne działanie Wykonawcy wobec Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, wskazujące na akceptację zamówienia złożonego przez Zamawiającego (np. wystawienie przez Wykonawcę faktury zaliczkowej i jej doręczenie Zamawiającemu). Potwierdzenie przez Wykonawcę faktu otrzymania zamówienia nie oznacza potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji. Złożone zamówienia, które nie zostaną przyjęte przez Wykonawcę, nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń w stosunku do Wykonawcy. Wyłącza się zastosowanie wobec Wykonawcy art. 68(2) Kodeksu cywilnego, co oznacza, iż milczenie Wykonawcy lub brak jego niezwłocznej odpowiedzi nie może być poczytywany jako przyjęcie zamówienia, choćby nawet Strony pozostawały w stałych stosunkach handlowych lub
  2. poprzez przyjęcie oferty złożonej przez Wykonawcę; przy czym w przypadku przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy ze zmianami zawarcie umowy uzależnione jest od wyraźnego zaakceptowania tychże zmian przez Wykonawcę w sposób przewidziany w § 2 ust. 1 OWS, wyłącza się zastosowanie art. 68(1) § 1 Kodeksu cywilnego, choćby nawet Strony pozostawały w stałych stosunkach handlowych lub poprzez podpisanie przez Strony aktu umowy.

 3. Zamówienie musi zawierać: szczegółowo określone Prace (wyroby), ich specyfikację (parametry, wymogi jakościowe i techniczne), a także oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji, miejsce realizacji, wskazanie czy Zamówienie, którego przedmiotem jest obróbka mechaniczna ma być realizowane na materiałach własnych Wykonawcy czy też powierzonych przez Zamawiającego, dokumentację techniczną lub wzór części w oparciu o które ma być realizowane Zamówienie, a dla dostaw także warunki dostawy według reguł INCOTERMS. Brak oczekiwanego terminu realizacji poczytuje się jako akceptację terminu wskazanego przez Wykonawcę. Brak podania oczekiwanych warunków i miejsca dostawy poczytuje się jako akceptację warunków EXW INCOTERMS 2020. Wszelkie parametry podane w treści zamówienia lub załączników uznaje się za potwierdzone przez Zamawiającego. Wykonawca nie jest związany dopiskami Zamawiającego w treści zamówienia lub załączników do niego wskazujących na niewiążący charakter przekazanych materiałów np. „Rysunki konstrukcji maja charakter poglądowy”, „Dane pismo jest niezobowiązujące”, „Wymiary należy sprawdzić na budowie.”

 4. W przypadku braku podania przez Zamawiającego danych, o których mowa w ust. 3 wyżej informacje przekazane przez Zamawiającego mogą zostać uznane przez Wykonawcę za zapytanie ofertowe wiążące Zamawiającego.

 5. Jeżeli oferta lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę zawiera modyfikacje w stosunku do warunków określonych w zapytaniu ofertowym / zamówieniu i takie modyfikacje nie zmieniają istotnie warunków określonych przez Zamawiającego to w takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie, z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych przez Wykonawcę.

 6. Zamawiający przedstawi Wykonawcy listę osób upoważnionych do składania zamówień, podpisywania faktur oraz dokumentów potwierdzających odbiór towaru. W razie braku takiej listy uważa się, iż każda osoba podpisująca ww. wymienione dokumenty w siedzibie Zamawiającego lub w innym ustalonym miejscu dostawy oraz wysyłająca zamówienia ze skrzynki firmowej Zamawiającego uważana jest za odpowiednio umocowanego przedstawiciela Zamawiającego, za osobę upoważnioną uważa się w takim przypadku także osoby ujawnione na stronie internetowej Zamawiającego, na jego wizytówkach, na papierze firmowym lub w katalogach lub innych dokumentach Zamawiającego oraz w publicznych rejestrach.

 7. Umowy lub zamówienia ustne wymagają dla swojej skuteczności potwierdzenia w formie pisemnej lub dokumentowej – w takim przypadku umowa nie wejdzie w życie, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie lub w formie dokumentowej w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia, iż treść potwierdzenia umowy nie odpowiada wcześniejszym ustnym ustaleniom Stron.

 8. Potwierdzenie zamówienia oraz złożenie oferty mogą być dokonane przez Wykonawcę za pomocą jednego z wybranych przez Wykonawcę środków komunikacji, tj. na piśmie poprzez osobiste przekazanie lub przesłanie za pomocą poczty tradycyjnej, jak również w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e – mail na adresy wskazane przez Zamawiającego, a w przypadku braku ich wskazania na adresy ujawnione w publicznych rejestrach lub na stronie internetowej Zamawiającego, na jego wizytówkach, na papierze firmowym lub w katalogach lub innych dokumentach Zamawiającego. Wykonawca może wskazać w treści oferty lub potwierdzenia otrzymania zamówienia, iż do zawarcia umowy dojdzie dopiero z chwilą podpisania przez Strony aktu umowy.

 9. Bez uszczerbku dla § 2 ust. 5 OWS, w przypadku, gdy istotne warunki określone przez Zamawiającego w przesłanym zamówieniu lub zapytaniu nie
  mogą być zrealizowane Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia i zaproponuje własne warunki wykonania zamówienia oraz – ewentualnie – oznaczy termin, w jakim będzie oczekiwać na decyzję Zamawiającego odnośnie akceptacji przedstawionych warunków wykonania zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiającego w zakreślonym przez Wykonawcę terminie, a w przypadku braku wyznaczenia terminu przez Wykonawcę, po upływie 2 dni roboczych uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zaproponowane przez Wykonawcę warunki.

 10. W terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji, niezależnie od przyczyny, informując o tym Zamawiającego w formie pisemnej, drogą elektroniczną, faxem lub telefonicznie. Brak odmowy przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę we wskazanym wyżej terminie nie oznacza milczącej zgody Wykonawcy na realizację zamówienia – stosuje się § 2 ust. 2 pkt 1 OWS.

 11. Jakiekolwiek ograniczenie praw ustawowych Wykonawcy lub praw przyznanych w niniejszych OWS wymaga wyraźnego i pisemnego potwierdzenia przez Wykonawcę, pod rygorem nieważności.

 12. Katalogi, foldery, cenniki, dokumenty techniczne oraz inne materiały reklamowe i handlowe dotyczące towarów oferowanych przez Wykonawcę, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią one jedynie zaproszenie do negocjacji. Zawarte w nich informacje o właściwościach mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń. Wzorce mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych oraz wystawowych. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany zawartych w ww. dokumentach informacji, parametrów technicznych oraz samego zestawu towarów. Do chwili zawarcia umowy Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany zawartych w ww. dokumentach informacji, parametrów technicznych oraz samego zestawu produktów. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego towaru, wynikające z modernizacji i postępu technicznego, o ile towar pomimo zmian nie zmienia swego charakteru, przeznaczenia i właściwości technicznych.

 13. Wykonawca zastrzega, że przedstawione indywidualnie Zamawiającemu oferty handlowe, kalkulacje, rysunki i inne dane techniczne są poufne i nie mogą być przez Zamawiającego udostępniane osobom trzecim. Naruszenie tego postanowienia uprawnia Wykonawcę do realizacji wszelkich uprawnień przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniami z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 14. Wykonawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Zamawiającemu przed i przy zawieraniu umowy. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z zawarciem umowy i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Wykonawcy.

 15. Zmiana przez Zamawiającego warunków realizacji Prac wymaga wyraźnej akceptacji Wykonawcy – ustalenie nowych warunków uważane jest za złożenie nowego zamówienia, do którego stosuje się reguły ustalone w niniejszym paragrafie, a dotyczy to zarówno zwiększenia lub zmniejszenia zakresu Prac oraz specyfikacji Prac.

§ 3
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Wszelkie terminy podane przez Wykonawcę są terminami przybliżonymi, nie mogą być traktowane jako terminy nieprzekraczalne. Przybliżone terminy realizacji liczone są od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej, jednakże niż po wpłynięciu na rachunek bankowy Wykonawcy kwoty uzgodnionej zaliczki; w przypadku niewypełnienia tego obowiązku przez Zamawiającego termin dostawy ulega wydłużeniu o czas odpowiadający opóźnieniu się Zamawiającego z zapłatą.

 2. Podane terminy realizacji mogą nie zostać dotrzymane przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku:
  a. nieprzestrzegania przez Zamawiającego niniejszych OWS, jak również innych działań Zamawiającego, Klienta lub podmiotów niezależnych od Wykonawcy, a utrudniających realizację umowy, w tym w szczególności w przypadku kolizji z wykonawcami innych branż,
  b. wstrzymania realizacji Prac przez Zamawiającego,
  c. opóźnienia w przekazywaniu przez Zamawiającego informacji niezbędnych do wykonania umowy przez Wykonawcę,
  d. opóźnienia ze strony dostawców na które Wykonawca nie miał wpływu lub jego wpływ był ograniczony,
  e. niezawinionego przez Wykonawcę uszkodzenia towaru lub materiałów niezbędnych do wykonania Prac,
  f. opóźnienia spowodowanego jakimkolwiek zdarzeniem, na które Wykonawca nie miał wpływu, w tym wskutek siły wyższej.

 3. W razie opóźnienia w dostawie spowodowanego którąkolwiek z okoliczności określonych w ust. 2 wyżej Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, odmowy przyjęcia towaru lub też wystąpienia na tej podstawie z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko Wykonawcy.

 4. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego warunków zamówienia lub niniejszych OWS, w tym szczególności terminu płatności należności z tytułu bieżącego lub wcześniejszego zamówienia nie wyłączając należności stanowiących odsetki, ewentualnego limitu kredytowego liczonego łącznie z wartością złożonego zamówienia, Wykonawca ma prawo: (i) odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji lub (ii) wstrzymać dostarczenie lub wydanie zamówionych Prac, w obydwu przypadkach co najmniej do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległych zobowiązań. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji umowy powstałe z ww. przyczyn. W przypadku, w którym potwierdzone zamówienie/umowa nie może zostać zrealizowana lub jej zrealizowanie jest utrudnione z ww. przyczyn, Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o naruszeniu.

 5. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 4 wyżej, w przypadku opóźnienia w zapłacie choćby części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przekraczającego co najmniej 14 dni Wykonawca może z winy Zamawiającego wstrzymać realizację danej umowy lub wszystkich umów z Zamawiającym (według wyboru Wykonawcy), a w przypadku gdy opóźnienie w płatności przekroczy 45 dni Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 90 dni od powstania 45 – dniowego opóźnienia w płatności.

 6. Zamawiającemu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w związku z wstrzymaniem przez Wykonawcę prac na podstawie ust. 4 lub 5 wyżej. Termin realizacji umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres wstrzymania realizacji Prac na podstawie ust. 4 lub 5 wyżej. W przypadku gdy wstrzymanie prac przekracza 30 dni, Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu realizacji Prac o okres dłuższy niż zastrzeżony w zdaniu poprzedzającym, stosownie do okoliczności.

 7. W przypadku, gdy wskutek wstrzymania realizacji Prac na podstawie ust. 4 lub 5 wyżej Wykonawca poniósł dodatkowe koszty związane w szczególności z magazynowaniem materiałów, towarów i narzędzi, zakwaterowaniem pracowników, oddelegowaniem pracowników, demobilizacją i ponowną mobilizacją, Zamawiający obowiązany jest zwrócić Wykonawcy takie dodatkowe koszty. Niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio, gdy realizację Prac wstrzyma Zamawiający lub Klient.

 8. Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej. Na wystąpienie siły wyższej Wykonawca może się także powoływać podczas istniejącego już opóźnienia w spełnieniu świadczenia. O chwili rozpoczęcia i ustania takich okoliczności Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. Za opóźnienie w dostawie Prac, powstałe na skutek siły wyższej Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 9. Bez uszczerbku dla innych uprawnień Wykonawcy, w przypadku, gdy świadczenie, do spełnienia, którego zobowiązany jest Wykonawca na mocy umowy, ma być spełnione w częściach, Wykonawcy przysługuje prawo do powstrzymania się z wykonaniem swego zobowiązania, w tym zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji także gdy ze względu na stan majątkowy Zamawiającego wątpliwe jest, czy zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za Prace, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w późniejszym terminie, nastąpi w umówionym terminie. W tym przypadku Wykonawca uprawniony jest również do wezwania Zamawiającego do ustanowienia zabezpieczenia według wyboru Wykonawcy. Ust. 6 i 7 wyżej stosuje się odpowiednio.

 10. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego, Zamawiający, niezależnie od innych roszczeń przysługujących Wykonawcy na podstawie umowy, OWS lub przepisów prawa, zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (wartości zamówienia) netto, co nie pozbawia Wykonawcy prawa do żądania odszkodowania uzupełniającego.

§ 4
TRANSPORT, ROZŁADUNEK

 1. Z zastrzeżeniem § 3 OWS, dostawa lub realizacja Prac odbywa się w terminie uzgodnionym przez Strony i potwierdzonym przez Wykonawcę w sposób wskazany w § 2 OWS, pod warunkiem wywiązania się Zamawiającego z warunków określonych w umowie oraz niniejszych OWS, w tym w szczególności pod warunkiem wywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

 2. Jeżeli w potwierdzonym przez Wykonawcę terminie dostawy Zamawiający nie odbierze dostawy albo też odmówi dokonania odbioru, po upływie 14 dni od potwierdzonego terminu dostawy, Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 90 dni od powstania przesłanki odstąpienia. Wykonawca może wówczas żądać od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (wartości zamówienia) netto, co nie wyłącza uprawnienia Wykonawcy do żądania odszkodowania uzupełniającego. Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej, Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego zwrot kosztów składowania dostawy za okres poprzedzający odstąpienie oraz – w przypadku uzgodnienia odbioru w późniejszym terminie – zapłatę dziennych kosztów składowania lub magazynowania. O ile Wykonawca nie zastrzeże inaczej koszty składowania lub magazynowania towarów lub wyrobów ustala się na poziomie 1 % wartości zamówienia brutto za każdy rozpoczęty tydzień. Koszty składowania i magazynowania liczone są od następnego dnia, w którym dostawa miała być odebrana przez Zamawiającego. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego zwrot kosztów składowania dostawy w postaci dziennych kosztów składowania lub magazynowania również w przypadku nieskorzystania przez niego z prawa do odstąpienia od umowy. O ile Wykonawca nie zastrzeże inaczej koszty składowania lub magazynowania towarów lub wyrobów ustala się na poziomie 1 % wartości zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień, przy czym koszty składowania lub magazynowania liczone są od następnego dnia, w którym dostawa miała być odebrana przez Zamawiającego.

 3. W przypadku, gdy Prace zostały faktycznie dostarczone lub wykonane, a Zamawiający odmawia potwierdzenia wykonania dostawy lub/i wykonania Prac poprzez podpisanie dokumentu odbioru, Wykonawca po upływie 3 dni od dnia wysłania do Zamawiającego Protokołu Odbioru może sporządzić jednostronny Protokół Odbioru wskazując jako datę wykonania umowy lub zamówienia, datę w której dostawa lub/i Prace zostały przez niego wykonane. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim jednostronny Protokół Odbioru ma moc Protokołu Odbioru.

 4. Wykonawca przy wykonaniu umowy ma prawo korzystać z usług podwykonawców, spedytorów lub przewoźników stosownie do potrzeb, według własnego uznania, bez konieczności uzyskiwania zgody Zamawiającego.

 5. Zamawiający jest zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy o wszelkich wadach oraz o niedociągnięciach wynikających z przekazanej przez niego dokumentacji lub wzorów części. Przystąpienie przez Wykonawcę do montażu lub instalacji lub rozruchu urządzeń mimo uzyskania informacji, o której mowa w niniejszym ustępie nie stanowi akceptacji takich wad lub niedociągnięć przez Wykonawcę i nie pozbawia to Wykonawcy prawa do skorzystania z wszelkich uprawnień przysługujących mu na podstawie niniejszych OWS, umowy lub przepisów prawa; nie oznacza to również przyjęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności za wywołane przekazaną niewłaściwą dokumentacją lub niewłaściwymi wzorami części.

 6. Po zakończeniu montażu, instalacji lub rozruchu, a w przypadkach niewymagających montażu, instalacji lub rozruchu po dokonaniu dostawy, nastąpi podpisanie przez Strony protokołu odbioru, przy czym § 4 ust. 3 OWS stosuje się.

 7. Bez uszczerbku dla innych uprawnień Wykonawcy wynikających z OWS, umowy lub przepisów prawa, w przypadku konieczności dostosowania Prac do nieprawidłowości wykrytych w dokumentacji lub niewłaściwych wzorach części, Wykonawca jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego kosztami z tym związanymi. W celu usunięcia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do weryfikacji prawidłowości przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub wzorów części w związku z czym nie będzie ponosił względem Zamawiającego odpowiedzialności z tytułu zastosowania się przez Wykonawcę do ww. dokumentacji lub wzorów części.

§ 5
PRACE DODATKOWE

 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym paragrafie, pozostałe postanowienia OWS znajdują odpowiednie zastosowanie do Prac Dodatkowych.

 2. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie udzielać Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Prac Dodatkowych, w tym w szczególności do informowania o konieczności wykonania jakichkolwiek Prac Dodatkowych.

 3. W przypadku gdy w opinii Wykonawcy dla prawidłowej realizacji Prac konieczne jest wykonanie Prac Dodatkowych lub gdy uwagi lub polecenie Zamawiającego ma charakter zamówienia Prac Dodatkowych, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, przy czym brak przekazania takiej informacji nie pozbawia Wykonawcy jakichkolwiek uprawnień, w tym żądania zapłaty wynagrodzenia za Prace Dodatkowe. Zamówienie Prac Dodatkowych powinno obejmować w szczególności rodzaj i zakres Prac Dodatkowych, termin rozpoczęcia oraz zakończenia Prac Dodatkowych oraz wynagrodzenie za wykonanie Prac Dodatkowych. Wykonawca ma prawo odmówić wykonania Prac Dodatkowych.

 4. W przypadku zrealizowania przez Wykonawcę Prac Dodatkowych bez wcześniejszego uzgodnienia przez Strony wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz terminu realizacji Prac Dodatkowych: (i) Wykonawca zrealizuje Prace Dodatkowe w terminie uzasadnionym ze względu na rodzaj i rozmiary Prac Dodatkowych (ii) Prace Dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o ich wycenę przygotowaną przez Wykonawcę. Wykonawca przygotuje wycenę Prac Dodatkowych posiłkując się ustalonymi cenami jednostkowymi Prac podstawowych, a gdy okaże się to nieadekwatne ze względu na specyfikę Prac Dodatkowych lub brak jest takich cen jednostkowych Wykonawca przygotuje wycenę Prac Dodatkowych na zasadach rynkowych, lecz według cen towarów i usług stosowanych przez Wykonawcę.

§ 6
WYNAGRODZENIE

 1. Wynagrodzenie podane przez Wykonawcę odnosi się wyłącznie do określonej w umowie ilości towaru i zakresu wykonywanych czynności.

 2. W przypadku braku wyraźnego odmiennego zastrzeżenia, wynagrodzenie określone jest w PLN i stanowi kwotę netto, która zostanie powiększona o podatek od towarów i usług. Wynagrodzenie może być również wyrażone jako równowartość w PLN odpowiedniej kwoty podanej w innej walucie, w przeliczeniu na PLN po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

 3. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń Stron Wykonawca nie wskazał wyraźnie, czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

 4. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen, jeżeli od dnia złożenia oferty przez Wykonawcę do dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy upłynie okres dłuższy niż 30 dni lub inny okres wskazany wyraźnie w ofercie przez Wykonawcę. Po wskazanym wyżej okresie cennik, w tym cennik indywidualny lub oferta przestaje wiązać Strony.

 5. W przypadku braku wyraźnych odmiennych uzgodnień, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano Prace. Na fakturze VAT Wykonawca wskazuje termin i sposób zapłaty zgodny z ofertą, cennikiem, zamówieniem lub umową, a w przypadku nieokreślenia terminu zapłaty w ofercie, cenniku lub umowie przyjmuje się, że Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ceny określonej w fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 6. Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty wynagrodzenia w wysokości, terminie i formie określonych w umowie lub w fakturze VAT. Jeżeli towar jest dostarczany częściami, obowiązek zapłaty wynagrodzenia powstaje sukcesywnie, tj. z chwilą dostarczenia lub wykonania każdej kolejnej części, chyba, że Strony postanowiły inaczej w Umowie.

 7. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności co do całości lub części ceny za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury VAT, w tym chociażby jednej raty ceny (w przypadku sprzedaży towaru w systemie ratalnym) lub objęty chociażby jednym zamówieniem, Wykonawca ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności należności wynikające z wszystkich wystawionych faktur VAT i/lub wszystkich złożonych zamówień, w tym również tych, których terminy płatności jeszcze nie upłynęły. Ponadto w razie opóźnienia Zamawiającego z zapłatą jakiejkolwiek faktury VAT Wykonawca ma prawo odmówić sprzedaży kolejnych towarów lub wstrzymać się z dalszymi dostawami bądź produkcją do czasu spłaty zadłużenia, nie ponosząc przy tym odpowiedzialności za opóźnienie i inne koszty poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego, bez uszczerbku dla innych uprawnień Wykonawcy określonych w przepisach prawa, umowie lub OWS.

 8. Bez uszczerbku dla innych uprawnień Wykonawcy określonych w przepisach prawa, umowie lub OWS, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo żądać – przed wydaniem Prac i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – uiszczenia całego wynagrodzenia albo udzielenia zabezpieczenia zapłaty, w szczególności w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Do czasu uiszczeniu z góry ceny towaru lub udzielenia przez Zamawiającego zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia Wykonawca ma prawo wstrzymać się z wydaniem Prac Zamawiającemu, a zachowanie takie nie będzie uważane za opóźnienie lub zwłokę w realizacji umowy przez Wykonawcę, a Zamawiającemu nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. § 3 ust. 2 – 7 OWS stosuje się odpowiednio.

 9. W stosunku do Zamawiającego, który po raz pierwszy składa zamówienie, Wykonawca zastrzega sobie prawo żądania referencji potwierdzających rzetelność handlową Zamawiającego lub dokonania przedpłaty wynagrodzenia za zamówione Prace.

 10. Wykonawca jest uprawniony żądać od Zamawiającego zaliczki, przedpłaty lub innego zabezpieczenia wykonania umowy, w szczególności Wykonawca może żądać od Zamawiającego wystawienia i złożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub nadanie umowie daty pewnej.

 11. Dla zamówień realizowanych z przedpłatą lub zaliczką przyjęcie przez Wykonawcę zamówienia do realizacji następuje po dokonaniu wpłaty należności na rachunek bankowy Zamawiającego.

 12. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku braku terminowej zapłaty Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty uzgodnionych odsetek a w przypadku braku uzgodnień w tym względzie, Wykonawcy należą się odsetki za opóźnienie w maksymalnej wysokości dopuszczalnej prawem polskim (zgodnie z art. 481 § 21 k.c.) oraz zwrot wszelkich kosztów związanych windykacją należności.

 13. Zamawiający bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może potrącać jakichkolwiek swoich wierzytelności w stosunku do Wykonawcy (bez względu na ich charakter, podstawę prawną lub tytuł) z wierzytelnościami Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z dowolnego tytułu. W tym w szczególności Zamawiający nie jest upoważniony do dokonywania potrącenia przysługujących mu należności z wierzytelnością Wykonawcy tytułem wynagrodzenia za realizację Prac lub Prac Dodatkowych.

 14. Złożenie przez Zamawiającego reklamacji nie wstrzymuje biegu terminów płatności i wymagalności wierzytelności Wykonawcy, ani nie uzasadnia wstrzymania jakichkolwiek płatności przez Zamawiającego.

 15. Dostarczone Prace pozostają własnością Wykonawcy do czasu uregulowania przez Zamawiającego wszelkich należności za Prace. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Prac przechodzi na Zamawiającego zgodnie z zasadami INCOTERMS 2020 ustalonymi dla Prac w zamówieniu lub umowie; w przypadku, gdy umowa (zamówienie) obejmuje dostawę i montaż, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostawy do miejsca montażu. Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo na własny koszt przechowywać Prace oraz ubezpieczyć je od zwyczajowych ryzyk, w szczególności od ognia, wody i kradzieży.

 16. W przypadku, gdy Wykonawcy przysługuje na podstawie pkt 16 wyżej prawo własności Prac, z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego w stosunku do Zamawiającego jest on zobowiązany oznaczyć Prace w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa własności na rzecz Wykonawcy. W przypadku zajęcia Prac stanowiących własność Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Zamawiającego, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Wykonawcę o tym fakcie.

 17. Wykonawca informuje, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 7
GWARACJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY PRZEDMIOTU UMOWY

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Prace na okres wskazany w zamówieniu lub w umowie, a w przypadku, gdy okres ten nie został wskazany w umowie lub zamówieniu – na okres 12 miesięcy.

 2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi oraz gwarancji obejmuje wyłącznie wady Prac wykonanych przez Wykonawcę. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, uszkodzenia i awarie powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz normalne zużycie Prac; w szczególności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, wady, awarie, nieprawidłowości lub przedwczesne zużycie Prac w tym m.in.:
  a. powstałe w czasie dokonywania przez Zamawiającego rozładunku lub przemieszczania Prac,
  b. wywołane niewłaściwym jego przechowywaniem lub używaniem, w tym w szczególności niezgodnym z przeznaczeniem Prac, ich właściwościami lub instrukcją obsługi, instrukcją użytkowania, konserwacji i tym podobnych wytycznych,
  c. powstałe wskutek uszkodzeń mechanicznych, chemicznych itp.,
  d. spowodowane niewłaściwą konserwacją lub czyszczeniem,
  e. spowodowane niewłaściwym montażem, w tym niezgodnym z instrukcją montażu,
  f. będące skutkiem dokonania konserwacji, napraw, modyfikacji, montażu lub innych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych przez osoby inne niż Wykonawca lub osoby przez niego upoważnione,
  g. wywołane przyczynami niezależnymi od Stron, w tym w szczególności siłą wyższą lub zjawiskami atmosferycznymi,
  h. po połączeniu Prac z innymi rzeczami, z wyłączeniem jednak sytuacji, w której montaż lub połączenie dokonywane jest przez Wykonawcę.

 3. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia Prac pod kątem ewentualnych wad. Widoczne uszkodzenia transportowe i stwierdzone braki ilościowe, Zamawiający obowiązany jest zgłosić kierowcy lub pracownikowi Wykonawcy przekazującemu Prace w czasie odbioru ilościowego oraz sporządzić wraz z nim protokół uszkodzeń/braków, a następnie poinformować pisemnie o tym fakcie Wykonawcę oraz udokumentować stwierdzone uszkodzenia przy zastosowaniu dostępnych technik rejestrowania obrazu.

 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń dostaw w transporcie oraz braków ilościowych będą rozpatrywane tylko w przypadku dostarczenia Wykonawcy protokołu uszkodzeń podpisanego przez kierowcę/ spedytora/ przewoźnika/ pracownika Wykonawcy i po umieszczeniu informacji o uszkodzeniach na dowodach wydania towaru oraz po przesłaniu dokumentacji zdjęciowej uszkodzonego towaru.

 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru w transporcie oraz braków ilościowych towarów złożone z naruszeniem warunków określonych w ust. 3 oraz 4 wyżej, jak również później niż w terminie 3 dni od dnia dostawy nie będą przez Wykonawcę rozpoznawane; w takim przypadku Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji lub rękojmi w zakresie dotyczącym uszkodzeń transportowych oraz braków ilościowych towaru.

 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wad w dostawie Zamawiający, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu udzielonej mu gwarancji oraz uprawnień z tytułu rękojmi, zobligowany jest niezwłocznie – nie później niż w terminie 3 dni po wykryciu wady, a w przypadku określonym w ust. 3 – 5 wyżej – w terminie 3 dni od daty dostawy, przesłać zgłoszenie reklamacyjne do Wykonawcy pisemnie lub e-mailem na adres: tak-rem@remontowa.com.pl. W reklamacji Zamawiający jest obowiązany określić: rodzaj towaru, jego ilość, nr zamówienia, datę dostawy towaru, przyczynę reklamacji oraz stosowną dokumentację lub inne dowody potwierdzające wystąpienie wady. Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminów lub innych warunków zgłoszenia reklamacyjnego wskazanych w OWS powoduje, że reklamacja nie będzie rozpatrzona przez Wykonawcę i Zamawiającemu nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

 7. Zamawiający jest zobligowany do zabezpieczenia na swój koszt wadliwego towaru w celu umożliwienia Wykonawcy dokonania jego badania – ustalenia przyczyn jego wadliwości.

 8. Braku informacji o rozpatrzeniu reklamacji nie można traktować jako milczącego jej uznania przez Wykonawcę.

 9. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji Wykonawca naprawi wadliwy towar, dostarczy nowy towar wolny od wad lub zmniejszy cenę towaru – wedle wyboru Wykonawcy. Wykonawca ma prawo odmówić usunięcia wad lub dostawy towaru wolnego od wad, jeśli związane jest to z niewspółmiernie wysokimi kosztami.

   

 10. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad w ustalonym przez Strony terminie. Wszelkie uzgodnione terminy napraw lub dostaw towarów wolnych od wad są terminami orientacyjnymi. Zamawiającemu nie przysługują wobec Wykonawcy jakiekolwiek roszczenia w związku z przekroczeniem tych terminów.

 11. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad nie obejmuje zwrotu kosztów montażu, demontażu, transportu towaru oraz innych kosztów, szkód i utraconych korzyści po stronie Zamawiającego.

 12. Określona wyżej odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu udzielonej gwarancji jakości powstaje jedynie w przypadku dokonania zapłaty ceny za objęty zgłoszeniem reklamacyjnym towar. Wykonawca ma prawo wstrzymać się wobec Zamawiającego z realizacją roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez Zamawiającego wszelkich zaległych należności.

 13. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Strony wyłączają zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady. W zakresie tym strony związane są jedynie postanowieniami niniejszych OWS.

 14. Wykonawca będzie zwolniony z wszelkich zobowiązań w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, a szczególności z powodu siły wyższej, działania lub zaniechania Zamawiającego lub osób trzecich (np. dostawców surowców, wody, gazu lub energii elektrycznej) oraz wszelkich innych zdarzeń, na które Wykonawca nie miał wpływu (np. awarii linii elektrycznych, gazociągów, wodociągów) wyprodukowanie towaru lub jego dostarczenie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego niezwłocznie po powzięciu wiadomości o przyczynie uniemożliwiającej wykonanie umowy.

 15. Zamawiający nie ma prawa odmówić dokonania odbioru Prac i uiszczenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli Prace są wolne od Wad Istotnych. Jeżeli Prace są podzielne, a Wady Istotne dotyczą tylko części Prac, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru prac tylko w części, w jakiej są one objęte Wadą Istotną. Jeżeli Wada Istotna nadaje się do usunięcia Strony ustalą termin usunięcia Wad Istotnych przez Wykonawcę uzasadniony ze względu na rozmiary i rodzaj Wady Istotnej, a Zamawiający nie będzie miał prawa odstąpienia od Umowy z tego tylko powodu, iż Prace posiadają Wadę Istotną. Wykonawca może odmówić usunięcia Wady, jeżeli będzie to się dla niego wiązało z niewspółmiernie dużymi kosztami – w takiej sytuacji Zamawiającemu nie będzie przysługiwało uprawnienia do wprowadzenia wykonawstwa zastępczego, lecz jeżeli Wada Istotna będzie rzeczywiście uniemożliwiała bezpieczne korzystanie z Prac to Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej Prac objętych taką Wadą Istotną. Jeżeli Wada Istotna obniża tylko wartość Prac Zamawiający będzie uprawniony do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do obniżonej wartości Prac ze względu na Wadę Istotną, a dotyczyć to będzie sytuacji, w której Wykonawca odmówi usunięcia Wady Istotnej lub Wada Istotna nie będzie możliwa do usunięcia.

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

 1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za należyte oraz terminowe wykonanie Prac oraz Prac Dodatkowych na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w Umowie.

 2. W przypadku, w którym umowa lub którykolwiek z dokumentów składających się na stosunek umowny przewiduje obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych na rzecz Zamawiającego, odpowiedzialność Wykonawcy z tego tytułu ograniczona jest do wartości 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w umowie, a dotyczy to zarówno wartości maksymalnej poszczególnych kar, jak również ich sumy.

 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy (w tym wartość wszelkich kar oraz ewentualnych odszkodowań uzupełniających oraz innych roszczeń Zamawiającego) wobec Zamawiającego ograniczona jest do wartości 50% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w umowie. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje utraconych korzyści, szkód pośrednich i potencjalnych, a jest ograniczona do szkód wywołanych bezpośrednio przez Wykonawcę, poniesionych rzeczywiście i rozsądnie przez Zamawiającego oraz należycie udokumentowanych.

 4. Niezależnie od uprawnień przysługujących Wykonawcy na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub innych postanowień OWS lub Umowy, w przypadku:
  1) naruszenia przez Zamawiającego istotnych postanowień umowy, jej załączników lub OWS lub
  2) zawieszenia przez Zamawiającego lub Klienta realizacji Prac przez okres przekraczający 30 dni, Wykonawca jest uprawniony według swojego wyboru, po uprzednim wyznaczeniu Zamawiającego dodatkowego terminu nie dłuższego niż 7 dni na zaniechanie oraz usunięcie skutków naruszeń, do odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym w całości lub w części. Wykonawca może skorzystać z prawa odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 90 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z prawa odstąpienia od Umowy w części Wykonawca jest uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia za tą część Prac oraz Prac Dodatkowych, która została wykonana oraz do zwrotu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem do realizacji Prac, co do których dokonano odstąpienia.

 5. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z prawa odstąpienia od umowy na jakiejkolwiek podstawie Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% Wynagrodzenia netto określonego w umowie.

 6. W przypadku, gdy wysokość szkody wyrządzonej Wykonawcy przez Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Niniejszy zapis dotyczy wszelkich kar, którymi może zostać obciążony Zamawiający przez Wykonawcę.

 7. Bez uszczerbku dla innych uprawnień Wykonawcy, Wykonawca jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych, odszkodowań lub innych roszczeń o podobnym charakterze z wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikających z danej Umowy lub innego kontraktu między Stronami, na co Zamawiający wyraża zgodę.

 8. Zamawiającemu nie przysługują względem Wykonawcy jakiekolwiek dalej idące roszczenia wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego ani roszczenia oparte na innych podstawach poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS.

§ 9
SIŁA WYŻSZA

 1. Niewypełnienie, przez którąkolwiek ze Stron, któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy nie stanowi naruszenia jej postanowień, o ile taka niemożność wynikła ze zdarzenia w postaci siły wyższej, pod warunkiem, że Strona, na którą miało to zdarzenie wpływ, podjęła wszelkie możliwe kroki prewencyjne, wykazała należytą dbałość oraz wprowadziła możliwe środki zastępcze, dążąc do zrealizowania warunków i postanowień Umowy.

 2. Wystąpienie siły wyższej zawiesza wykonanie zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy, na czas działania siły wyższej, nie zwalnia jednak Stron z wykonania pozostałych postanowień umowy, o ile wystąpienie siły wyższej nie spowodowało niemożności ich wykonania. Okres, w którym Strona miała – zgodnie z niniejszą umową – wykonać zobowiązania wynikające z umowy, ulega przedłużeniu o okres, w którym, wskutek siły wyższej, Strona nie była w stanie wykonać spoczywających na niej obowiązków.

 3. Strona, na której wywiązanie się z Umowy ma wpływ siła wyższa, powiadomi niezwłocznie drugą Stronę o charakterze okoliczności siły wyższej oraz przewidywanym okresie jej trwania, jak również o ustaniu okoliczności siły wyższej wraz z przedstawieniem odpowiednich dowodów.

§ 10
POUFNOŚĆ

 1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz wykorzystywania jedynie w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy wszelkich informacji i materiałów o charakterze poufnym oraz do nieudostępniania ich osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony złożonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Informacjami i materiałami poufnymi są wszelkie informacje lub materiały przekazane przez Stronę drugiej Stronie w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia, o ile takie informacje nie są powszechnie znane lub obowiązek ich ujawnienia nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących lub udzielane są na żądanie sądów powszechnych lub innych odpowiednich władz państwowych albo na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych.

 3. Za naruszenie obowiązku zachowania poufności nie będzie uważane udostępnienie treści niniejszej umowy oraz informacji dotyczących jej realizacji doradcom prawnym lub finansowym Strony z zastrzeżeniem obowiązku utrzymania przez te podmioty przekazanych informacji w tajemnicy.

 4. Strony zobowiązują się do zachowania opisanych wyżej zasad poufności również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy przez czas nieokreślony, nie krótszy niż 10 lat.

§ 11
PRAWA AUTORSKIE

 1. O ile Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, prawa autorskie do wszelkich Utworów nie są przenoszone na Zamawiającego i przysługują Wykonawcy. W przypadku, w którym dla realizacji projektu przez Zamawiającego niezbędne jest korzystanie z dokumentacji lub innych Utworów Wykonawcy, przyjmuje się, iż Wykonawca pozostaje podmiotem, któremu przysługują prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej do tych Utworów, a Zamawiającemu udzielana jest licencja na wykorzystanie wskazanych wyżej Utworów wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, wykonania prac na rzecz Klienta oraz na okres niezbędny do prawidłowej realizacji projektu.

 2. Zamawiający nie ma prawa używać znaków towarowych, logo lub innych podobnych oznaczeń Wykonawcy bez jego wyraźnej zgody.

 3. Zamawiający oświadcza, że każdorazowo będzie posiadał prawa autorskie do przekazywanej Wykonawcy dokumentacji lub wzorów części, w tym prawa własności przemysłowej i wszelkie pozostałe prawa, które będą uprawniały Wykonawcę do wykonania Prac w oparciu o ww. dokumentacje lub wzory części. Stwierdzenie nieprawdziwości oświadczenia zawartego w zdaniu poprzednim, upoważnia Wykonawcę do odstąpienia od Umowy w całości lub w części według wyboru Wykonawcy w terminie 90 dni od powzięcia przez niego informacji o nieprawdziwości oświadczenia, bez ponoszenia przez Wykonawcę żadnych kosztów i kar. W takim wypadku Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z odstąpieniem od Umowy, zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za dotychczas wykonane Prace i zakupione materiały, w tym także Zamawiający zobowiązany będzie do pokrycia ewentualnych kosztów doradztwa prawnego oraz odszkodowań, czy też kosztów związanych z prowadzeniem ewentualnych postępowań w zakresie naruszenia praw autorskich lun innych praw osób trzecich.

§ 12
KORESPONDENCJA

 1. Przewidziane w umowie oświadczenia lub żądania winny, pod rygorem nieważności, winny mieć formę pisemną i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Strony.

 2. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adresy wynikające z nagłówka Aktu Umowy. Zmiana adresu lub innych danych wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. Zmiana danych jest skuteczna wobec Strony z chwilą otrzymania wyżej określonego zawiadomienia.

 3. Korespondencja wysłana na adres ustalony zgodnie z postanowieniami ust. 2, nie podjęta przez drugą Stronę, uznawana jest za doręczoną z datą następnego dnia roboczego po dacie stempla pocztowego / awizowania.

 4. Korespondencja o charakterze informacyjnym może być przesyłana w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej Zamawiającego i Wykonawcy wskazane w Akcie Umowy i Warunkach Szczególnych Umowy. Osoby upoważnione przez Strony do prowadzenia korespondencji elektronicznej są wskazywane w Akcie Umowy i Warunkach Szczególnych Umowy. Zmiana adresów poczty elektronicznej lub osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji elektronicznej następuje na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia Strony dokonującej powyższej zmiany i nie wymaga zmiany Umowy.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamawiający nie może przenosić obowiązków, wierzytelności lub innych praw wynikających z Umowy na osoby trzecie, bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, bądź jego część, okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność Umowy w pozostałym zakresie. Strony zobowiązują się w takim wypadku do podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków, celem takiego ułożenia swoich praw i wspólnych interesów, aby cele określone w Umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

 3. Niewykonanie przez Stronę jakiegokolwiek uprawnienia lub roszczenia przysługującego tej Stronie na mocy Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego uprawnienia lub roszczenia.

 4. Umowa jest jedynym porozumieniem Stron dotyczącym jej przedmiotu zastępuje w tym zakresie ewentualne wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia lub zobowiązania Stron zawarte lub zaciągnięte przed podpisaniem Umowy. W związku z czym tracą moc wszelkie dotychczasowe ustalenia dokonane i udokumentowane przez Strony, które regulują w sposób odmienny warunki wykonania Prac oraz wzajemne zobowiązania Stron, aniżeli czyni to Umowa.

 5. Umowa podlega prawu polskiemu i w zgodzie z nim powinna być interpretowana.

 6. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – „Kodeks cywilny” (Dz. U. 1964.16.93 z późn. zm.) oraz wszelkie inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

 7. Ewentualne nierozstrzygnięte spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy.

English  |  Polish