English  |  Polish

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA – TAK-REM SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nazywanego rozporządzeniem RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma TAK-REM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, KRS 49081 , REGON 191219285, NIP 583-20-50-488.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w firmie TAK-REM pełni p. Kinga Bloch. W celu uzyskania informacji, w jaki sposób przetwarzane są Pani / Pana dane osobowe, dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania prosimy o kontakt mailowy pod adresem kinga.bloch@remontowa.com.pl bądź pisemny, przesyłając korespondencję na adres TAK-REM Sp. z o.o., ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 3. Podstawy prawne do przetwarzania Pani / Pana danych osobowych wynikają z uzasadnionych interesów obejmujących:
  – przygotowanie i dostarczenie oferty wraz z kalkulacją cenową,
  – przygotowanie umowy,
  – realizację umowy,
  – wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych,
  – udzielanie odpowiedzi na reklamację,
  – ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z Umową lub przetwarzaniem danych osobowych1,
  – spełnienie wszelkich obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego2.
 4. Przetwarzanie powyższych danych następuje w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy z osobą lub podmiotem, który został wskazany przez Panią / Pana jako osobę kontaktową w zakresie tej umowy.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich ( w tym poza europejski Obszar Gospodarczy tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych) oraz są odpowiednio zabezpieczone.

 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane:
  – przez okres trwania umowy bądź
  – w okresie trwania przygotowania oferty bądź
  – przez okres, w którym przepisy prawne nakazują przechowywać dane np. podatkowe.

 7. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu3. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek ze wskazanych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w firmie TAK-REM, przy użyciu danych wskazanych w pkt. 2) powyżej.

 8. Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Wniesienie skargi spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu / celach objętych treścią sprzeciwu, chyba że firma TAK-REM wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 9. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją nie udostępnienia danych osobowych będzie niemożność przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia.

1 Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ( art.6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2 Dotyczy wszelkich obowiązków prawnych wynikających z art.6 ust.1 RODO.
3 Dotyczy danych, które nie wynikają z wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

English  |  Polish